Search Follow us

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

אדיסון שמחה לעבוד עם הבורסה בתל אביב ולהיות חלק מתכניותיה החדשניות לשיפור הנראות, ההבנה והסחירות של חברות הנסחרות בבורסה. 

 שירותי המחקר של אדיסון העומדים בסטנדרטים בינלאומיים של מצוינות, יבטיחו כי הבורסה בתל אביב תשמור על מקומה הראוי כמוקד פיננסי עבור משקיעים בינלאומיים. משקיעים בינלאומיים ומשקיעים מקומיים צופים צמיחה לענפי הטכנולוגיה והביומד בישראל, אך בהעדר כיסוי מחקרי עצמאי, היועצים הפיננסיים מוגבלים ביכולתם לתת ייעוץ באשר לחברות הנסחרות בבורסה. שיתוף הפעולה עם הבורסה בתל אביב מיועד לסייע בקיומו של מחקר אובייקטיבי לטובת החברות והמשקיעים כאחד. השילוב בין מומחי הענף שלנו בישראל, לבין צוותי האנליסטים הבינלאומיים שלנו היושבים בניו-יורק ובלונדון, יאפשר לנו לספק למשקיעים מתוחכמים בארה"ב, באירופה ובאסיה, את הרמה והעומק של המחקר להם הם מצפים לצורך קבלת החלטות
האתר של הבורסה

Will Manuel
Neil Shah

המחקר העדכני ביותר

פרסום אנליזה על ידי חברה בינלאומית, המתמחה בתחום, תאפשר לציבור ולמשקיעים המוסדיים בתחומי הביומד והטכנולוגיה, הרחבת והעמקת הידע בתחומי העיסוק של חברות ההייטק“

חברות מסוקרות

טען עוד