Search Follow us

מחקר

אדיסון מספקת מחקר כלכלית תובנה והקפדן שמטרתו היא לשפר את הנראות ולהגדיל את ההבנה של המשקיעים ביחס לכל החברות ללא קשר גודל או רישום בשוק.

מחקר על חברה לקוחה מכסה את המודל העסקי שלה ואסטרטגיה וכולל תחזיות פיננסיות, שווי הון עצמי ורגישויות מפתח. איכות, שקיפות ודיוק נמצאים בחזית של כל דוח מחקר מיוצר אשר פועל לפי עקרונות המחקר שלנו שנדרש לעבור בדיקות איכות קפדניות מהמחלקה שלנו שכוללת אנליסטים, עורכים, ועוזרים.

ההפצה הגלובלית שלנו מבטיחה מחקר קבוע אשר מופץ מבעוד מועד לכל המשקיעים והמתווכים ברחבי העולם. זה מוביל למרב את החשיפה של החברה למשקיעים פוטנציאלים בכל מקום ולא רק לאלה מיוצגים על ידי ברוקרים ומוסדות השקעה.

כמו כן אנו מספקים ללקוחות שלנו המשוב ממשקיעים מקצועיים וגם מספקים להם רשימה על מי שהיה קורא את המחקר.


עובדות מהירות

110
Size of team
420
Number of corporate clients
128
Number of countries where investors read our research
700
Number of stocks followed